Pharma Academy for virksomheder

En unik medarbejder til din virksomhed

Pharma Academy for virksomheder

Den danske life science industri (farma, biotek og medical device) har i mange år været udfordret af en stadig stigende mangel på ressourcer til industrien. De unge nyuddannede mangler erfaringen og de ældre erfarne sidder allerede i job. Branchen kæmper om de samme ressourcer og fokus bliver på hvem der kan tilbyde de bedste ordninger for ansættelse i netop deres virksomhed, i stedet for en langsigtet plan for den enkelte medarbejder til at kunne indgå som en unik ressource til en unik virksomhed.
AlfaNordic A/S tror på den individuelle løsning for den enkelte medarbejder, som er tilpasset virksomheden.

Vi tilbyder et samarbejde, hvor din virksomhed er med til at skabe life science industrien sin næste medarbejder. AlfaNordic A/S vil fungere som brohoved mellem uddannelses institutionerne i Danmark (herunder KU, AU, SDU og ingeniørskolerne i Danmark) og din virksomhed.

Gennem et internt 2-årigt uddannelsesprogram og struktureret mentor forløb for nyuddannede unge, kan vi tilbyde virksomheder at skabe erfarne kandidater til at kunne påtage sig fremtidens opgaver indenfor life science. Gennem dagligt arbejde i virksomheden, intensiv træning i sparring med en mentor og en struktureret undervisning, forventer vi at kunne tilbyde en unik medarbejder med en viden svarende til 5 – 7 års erfaring.

Målgruppen er hovedsageligt farmaceuter, kemiingeniører og automatikteknologer med en universitetsgrad.

I 2016 fik AlfaNordic A/S tildelt DI´s Initiativpris og den blev bl.a. givet på baggrund af Pharma Academy Graduate Programme.

Et skræddersyet program

Programmet strækker sig over 2 år. Hver kandidat får udarbejdet en individuel udviklingsplan. Programmet tager både højde for udvikling på det forretningsmæssige og det menneskelige plan. På baggrund af en personlighedstest samt 4 dages outdoor boot camp tilrettelægges en individuel plan for hver enkel kandidat. Testen samt boot campen er med til at skabe en større indsigt i kandidatens egne præferencer og stærke/svage sider og dermed vigtige betingelser for personlig vækst i det fremtidige samarbejde med virksomheden. Der lægges især vægt på 3 punkter:

 • Den enkelte som leder
 • Den enkelte som del af et team
 • Hvordan fungerer kandidaten i en stresset situation?

På det faglige plan bygger programmet på ni moduler, der hver især dækker forskellige fagområder inden for life science området. Sideløbende med interaktion med mentorer, kollegaer og kunder vil modulerne hjælpe kandidaten til at udvikle en stærk forretningsmæssig forståelse og et socialt netværk i branchen. Hvert modul er af en uges varighed og afsluttes med en individuel eksamen.

Modulerne vil blandt andet omfatte:

 • cGMP/GDP

 • Grundlæggende QRM

 • Projektledelse

 • Procesteknik

 • Medical Device

 • Deltage i QA / QC arbejde ifm. produktion af medicin

 • Dokumentationspraksis

 • Kvalificering og validering

 • LEAN

 • Arbejde i aseptiske miljøer

Inden udgangen af det 2 årige Pharma Academy Graduate program hos AlfaNordic A/S, vil kandidaten skulle forberede, præsentere og bestå en hovedopgave. Opgaven vil være baseret på de 9 beståede moduler og den praktiske konsulentrolle hos virksomheden. Præsentationen evalueres af et panel bestående af AlfaNordic, den pågældende virksomhed samt en ekstern censor fra et af universiteterne.

Pharma AcademyTM giver kandidaten mulighed for at berøre områder, der har til formål at udvikle denne til på længere sigt, at kunne indtage en nøgleposition i farmabranchen.

Mentorordning

Mentoren er en AlfaNordic konsulent, der allerede er eller har været tilknyttet den enkelte virksomhed og kender denne indgående. Hver graduate har sin egen personlige mentor og alle vores mentorer har gennemgået en certificeret mentoruddannelse. Mentor og mentee mødes hver 14. dag og følger op på samarbejdet . Alle møder dokumenteres skriftligt, dels for at imødekomme GMP kravet, om at alt skal skrives ned ellers har det ikke fundet sted og dels for at sikre, at kandidaten følger den individuelle udviklingsplan, der er aftalt i forbindelse med uddannelsesforløbet.

Den studerende udfordres på sine personlige kompetencer indenfor ledelse, team-ånd og stress tærskel på en uges boot camp. Opfølgning sker hver 6 måned med hjælp fra jægerkorpset/WolfWay.

Fundamentet i Academy konceptet er uddannelse. Praktiske løsninger kombineres med gældende standarder fra branchen. Pharma AcademyTM tilbyder 8 ugers undervisning over den 2 årige periode.

Den enkelte graduate er tilknyttet en uddannet AlfaNordic mentor. Mentor og Mentee mødes hver 14. dag og diskutere igangværende opgaver, samt kommende udfordringer. Vidensdeling fra mentor til mentee er essensen i dialogen.

Under det 2. årige uddannelsesforløb udfylder den studerende rollen som professionel konsulent hos den virksomhed, der senere skal blive den fremtidige arbejdsplads. Viden forbliver i virksomheden.

Forskellige ansættelsesmodeller

Grundtanken omkring Pharma Academy er, at den enkelte kandidat, efter endt 2 årige uddannelse stopper hos AlfaNordic A/S, for derefter at starte som medarbejder i den virksomhed, kandidaten har været graduate. Som virksomhed kan man sikre sig en medarbejder ved kontraktuelt at binde sig for en 2 årige periode.

Alternativt til en 2-årig kontrakt, er det muligt at tegne en 8 eller 12 måneders kontrakt, som kan forlænges såfremt man ønsker graduaten bliver en del af virksomheden. En 8 eller 12 måneders kontrakt giver kun garanti for senere ansættelse i virksomheden, såfremt perioden for graduaten forlænges 3 x 8 måneder eller 2 x 12 måneder.

Bindingsperiode:

 • 8 måneder
 • 12 måneder
 • 24 måneder (med ret til at beholde kandidaten)

Kontraktgrundlag

Hensigtserklæring på at graduaten overgår til virksomheden efter endt uddannelse på 24 mdr.

8 måneder

8 måneder

8 måneder

Model 1

Kontrakt på 8 måneder, der kan forlænges hver 8. måned. Kontrakt kan opsiges i overgangsperioderne. Efter 3 x 8 måneder overgår graduaten til virksomheden.

12 måneder

12 måneder

Model 2

Kontrakt på 12 måneder, der kan forlænges hver 12. måned. Kontrakt kan opsiges i overgangsperioderne. Efter 2 x 12 måneder overgår graduaten til virksomheden.

24 måneder

Model 3

Kontrakt på 24 måneder. Kontrakt kan ikke opsiges. Efter 24 måneder overgår graduaten til virksomheden.

Den rette kandidat

AlfaNordic A/S står for rekrutteringen af kandidaterne, et samarbejde der udføres i samarbejde med Danmarks ledende uddannelsesinstitutioner (herunder KU, AU, SDU og ingeniørskolerne i Danmark).

Som udgangspunkt vil kravene til kandidaterne være, at de har fået en kandidatgrad med nogle flotte akademiske resultater og derved ligger i den øvre ende af karakterskalaen, ligeledes tilstræbes det at kandidaten kan fremvise eksempler på studie- eller praktikophold i life science industrien. Ved evt. studiejob eller fritidsinteresser lægges der vægt på, at kandidaten har haft en ledende/styrende position sideløbende med kandidatuddannelsen. På det personlige plan vil kandidaten blive udfordret på at kunne komme med eksempler på sine kompetencer i form af lederevner, empati, struktur, proaktivitet m.m.

Udvælgelsesforløbet

Identifikation af kandidater

I samarbejde med skolerne, anbefales elever med ovenstående karakteristika at søge ind på uddannelsen. Erfaringen viser, at niveauet på kandidaterne er højt, og deres individuelle CV og tilhørende ansøgning har en afgørende indflydelse på valg til 1. interview. I 2016 modtog vi mere end 160 ansøgninger.

Screening – 1. interview

Alle interviews med kandidaterne udføres af 2 erfarne ledere i AlfaNordic, der begge er tilstede under samtalen. Kandidaten får lejlighed til at præsentere sit CV og sin motivation for at søge ind på uddannelsen. Kandidaten får en opgave under interviewet, og svaret bliver evalueret efterfølgende. I 2016 gik 42 kandidter videre til 1. interview.

Personlighedstest

Ved udvælgelsen af kandidater, der har været igennem 1. interview, vil disse modtage en personligheds-test (Discovery – Insight test) som vil danne grundlag for et evt. videre forløb i uddannelsen. Testen vil endvidere indgå som en del af kandidatens forløb under boot camp. I 2016 gennemgik 22 kandidater en personlighedstest.

Screening – 2. interview

2. interview sker i samarbejde med virksomheden, idet der i denne samtale lægges vægt på personligheden og kemien mellem virksomhedens leder og kandidaten. I 2016 blev 20 kandidater indkaldt til 2. interview.

Internat – Boot Camp

Basis for Boot Camp modul 1 sker i samarbejde med Wolfway ApS, og tager sit udgangspunkt i den enkelte kandidats personlighedstest. Wolfway er ledet af Preben Werther, jægersoldat (nr.: 197) og tidligere Uddannelseschef i Jægerkorpset (1984-1996).

Honoraret til graduaten

Hvad indeholder honoraret til graduaten? Når man som virksomhed tegner kontrakt på en graduate, sikrer man sig i bindingsperioden, at graduaten får den nødvendige uddannelse jfr. uddannelsesplanens 9 moduler. Ligeledes sikres graduaten en løbende mentorsamtale (hver 14. dag), med en af AlfaNordics mange uddannede mentorer. Honoraret dækker alle udgifter til graduaten (løn, ferie, sygdom, uddannelse, mentorsamtaler, administration m.m.).

Kontakt vores uddannelses-team

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at tage direkte kontakt til en fra vores uddannelses-team. De er klar til at svare på dine spørgsmål.

Annette Myrup
Manager, Training & Education

T: +45 2888 4090

Frank Winther-Hinge
Partner & Managing Director, AlfaNordic Academy

T: +45 5059 1598

Anita Petersen
Senior Manager, Pharma Academy

T: +45 3144 7540